Produktové podmínky Arnold pro klienty

Tyto Produktové podmínky pro Arnold klienty nahrazují od 1.7.2021 stávající podmínky, které jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky/produktove-podminky/arnold-robot-2021-06

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC (jak je definována níže), vydává tyto Produktové podmínky pro Klienty, které upravují další podmínky používání Elektronického systému LMC – Arnold pro Klienty a poskytování souvisejících Služeb Klientům („Produktové podmínky“).

1.2 Poskytovatelem Elektronického systému LMC – Arnold a souvisejících Služeb Klientům je společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484 („LMC“).

1.3 Práva a povinnosti LMC a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů a všeobecnými obchodními podmínkami LMC pro podnikatele („VOP“) dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky.

1.4 V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a VOP mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.5 Informativní překlad VOP do anglického jazyka je dostupný na https://www.lmc.eu/en/general terms-conditions. V případě odlišností mezi anglickou verzí a jazykovou verzí dle článku 1.2 Produktových podmínek má přednost příslušná jazyková verze dle článku 1.2 Produktových podmínek.

1.6 Aktuální kontaktní a fakturační údaje společnosti LMC jsou dostupné na adrese https://www.lmc.eu/kontakty.


2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách mají následující význam:

(a) Arnold: elektronický systém poskytovaný jako SaaS (software jako služba), podrobně popsaný v článku 3.1 těchto Produktových podmínek.

(b) Portál pro správu: prostředí v rámci systému Arnold, pomocí nějž může Klient spravovat použití systému Arnold.

(c) Pozvánka: jedinečný odkaz zaslaný systémem Arnold Uživateli, který mu umožňuje začít systém Arnold používat.

(d) Uživatel: osoba ve smluvním vztahu s Klientem (obvykle zaměstnanec Klienta nebo osoba jiným způsobem spolupracující s Klientem, např. na základě smlouvy o poskytování služeb, dohody o provedení práce apod.) využívající systém Arnold.

(e) Údaje: zaslané odpovědi Uživatelů podle článku 3.1 těchto Produktových podmínek včetně údajů uvedených v článku 4.6 těchto Produktových podmínek.

(f) Zpráva: konsolidovaná zpráva podle článku 3.1 těchto Produktových podmínek.


3. POPIS SLUŽBY, ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1 Arnold je internetová služba, jejímž předmětem je konverzační robot, vyvinutý společností LMC, jehož účelem je pro Klienta provádět on-line uživatelské průzkumy, založené na vstupech od Uživatelů, a na základě automatického zpracování odpovědí, které Uživatelé systému Arnold poskytli („Údaje“), dodat Klientovi konsolidovanou zprávu („Zpráva“). Společnost LMC poskytuje Zprávu pouze v elektronické podobě a zasílá ji na e-mailovou adresu uvedenou Klientem nebo ji zobrazuje přímo v systému Arnold.

3.2 Objednávka služby Arnold musí obsahovat následující:

(a) dobu trvání Smlouvy v měsících;

(b) počet Uživatelů (odvozený ze seznamu Uživatelů systému Arnold nahraného na Portál pro správu);

(c) datum zahájení.

3.3 Společnost LMC začne systém Arnold poskytovat v době sjednané s Klientem. LMC může pozastavit plnění v případě prodlení s úhradou platby bez nároku na jakoukoliv kompenzaci za dobu pozastavení. Poskytování služby Arnold je zahájeno rozesláním Pozvánek Uživatelům e-mailem nebo prostřednictvím SMS.

3.4 Klient je oprávněn zasílat oznámení související s poskytováním a používáním systému Arnold Uživatelům prostřednictvím systému Arnold.


4. ÚDAJE A ZPRÁVY

4.1 Společnost LMC bude využívat Údaje a Zprávy pro účely poskytování systému Arnold Klientovi. Klient je oprávněn využívat Zprávy bez omezení. Soubor s nezpracovanými Údaji zůstává výlučným majetkem LMC a není Klientovi poskytován.

4.2 Výsledky uvedené ve Zprávě mohou být na základě Uživatelovy volby anonymní. Uživatelé jsou oprávněni v rámci konverzací oprávněni anonymizovat svoji identitu. Arnold může anonymizovat další Údaje ve Zprávách pro zachování anonymity dalších Uživatelů.

4.3 Veškeré Údaje a Zprávy poskytované v rámci systému Arnold budou anonymizovány po dvaceti pěti (25) měsících od shromáždění Údajů.

4.4 Společnost LMC je oprávněna anonymizované Údaje a Zprávy archivovat a používat po neomezenou dobu. Společnost LMC je oprávněna využívat anonymizované Údaje a Zprávy pro vylepšení systému Arnold a jiných služeb poskytovaných společností LMC.

4.5 Předčasné ukončení provozu systému Arnold nebo Smlouvy může mít za následek neplnou Zprávu.

4.6 Klient se zavazuje, že Údaje neobsahují škodlivé informace nebo obsah, zejména informace nebo obsah, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, všeobecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem nebo přijímanými morálními zásadami.

4.7 Společnost LMC může upozornit Klienta na porušení Smlouvy a vyzvat jej k okamžitému zjednání nápravy. Pokud není náprava zjednána ve lhůtě stanovené společností LMC, je společnost LMC oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

4.8 V souladu se Smlouvou a v závislosti na volbě Uživatele je společnost LMC oprávněna zpracovávat Uživatelovy Údaje v následujícím rozsahu:

(a) křestní jméno a příjmení;

(b) IP adresa Uživatele;

(c) další Údaje a informace poskytnuté Uživatelem.

4.9 Pokud se Uživatel rozhodne vyplnit anonymní formulář, společnost LMC zpracuje informace a Údaje poskytnuté Uživatelem včetně IP adresy. IP adresy je možné v souladu s příslušnými právními předpisy poskytnout orgánům činným v trestním řízení, soudům či orgánům veřejné moci.


5. SMLOUVA

5.1 Společnost LMC je oprávněna využít informace získané od Klienta pro řešení jakéhokoliv sporu s Klientem vyplývajícího z uvedení nepravdivých/škodlivých informací nebo obsahu vložených do Arnolda. LMC může uchovávat informace o zadávání dat do systému Arnold umožňující jednoznačnou identifikaci konkrétního Klienta.

5.2 Společnost LMC může všemi dostupnými technickými a právními prostředky zabránit v používání systému Arnold Klientovi, který opakovaně nebo podstatným způsobem porušil Smlouvu.


6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

6.1 Klient je odpovědný za to, že:

(a) společnost LMC je oprávněna nakládat s e-mailovými adresami a dalšími kontaktními údaji Uživatelů, které Klient společnosti LMC zaslal, a Údaji, které Uživatelé odeslali v rámci využívání systému Arnold, a to v souladu s příslušnými právními a správními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679;

(b) Klient při nakládání s e-mailovými adresami a dalšími údaji Uživatelů plní veškerá ustanovení platných právních předpisů, zejména bude Uživatele informovat o zpracovávání údajů v souladu s Produktovými podmínkami. Klient se zavazuje informovat Uživatele zejména o účelu zpracovávání, zákonném základu a právech Uživatele.

6.2 Klient není povinen systém Arnold využívat.

6.3 Klient je povinen stanovit kontaktní osobu s e-mailovou adresou, která bude moci využívat Portál pro správu systému Arnold. Přístup k účtu/účtům Klienta na Portálu pro správu je chráněn pomocí přístupových údajů.

6.4 Klient je v souvislosti s Portálem pro správu povinen:

(a) chránit svá zařízení před zneužitím;

(b) nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje;

(c) zabránit sdílení přihlašovacích údajů se třetími stranami;

(d) chránit přihlašovací údaje; a

(e) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

6.5 Klient je povinen společnosti LMC okamžitě oznámit jakékoliv neoprávněné užití či zneužití přihlašovacích údajů. Společnost LMC neodpovídá za zneužití přihlašovacích údajů Klienta ani za škodu způsobenou třetím stranám či nároky třetích stran vyplývající z porušení výše uvedených povinností Klienta.

6.6 Klient odpovídají za to, že povinnosti stanovené v těchto Produktových podmínkách budou plnit také Uživatelé.


7. CENY, FAKTURACE

7.1 Pro určení dne uskutečnění zdanitelného plnění se Arnold považuje za poskytnutý dnem rozeslání Pozvánky.


8. DOSTUPNOST A AUTORSKÁ PRÁVA

8.1 Právo Klienta používat Arnold je předmětem následujících podmínek:

(a) Klient a Uživatelé jsou oprávněni využívat systém Arnold pouze pro svou vlastní potřebu;

(b) používat službu Arnold nebo jeho části je oprávněn pouze konkrétní Uživatel, který obdržel osobní e-mailový odkaz a má telefonní číslo, na které lze zasílat SMS.

8.2 Veškerý obsah služby Arnold je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví a společnost LMC je výhradním držitelem těchto práv, případně tato práva přísluší poskytovateli licence. S výjimkou případů výslovně povolených společností LMC Klient nebo Uživatel nebudou a neumožní nikomu:

(a) distribuovat, přenášet, půjčovat, pronajímat, sdílet, prodávat, převádět, šířit, udělovat podlicence nebo jinak zpřístupnit jakoukoli část Arnolda;

(b) rozmnožovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet získat nebo odvodit zdrojový kód nebo jakékoli metody, algoritmy nebo postupy ze systému Arnolda nebo upravovat, přizpůsobovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla založená na systému Arnold, s výjimkou případů výslovně umožněných závaznými ustanoveními platných právních předpisů, od nichž se nelze odchýlit;

(c) používat, nabízet nebo jinak využívat Arnold jako produkt nebo službu vytvářející příjmy nebo pro jakoukoli třetí stranu, mimo jiné včetně hostingu, outsourcingu nebo softwaru jako služby (SaaS);

(d) používat Arnold pro účely vývoje produktu, který je v soutěžním/konkurenčním postavení s jakýmkoli produktem nebo službou LMC;

(e) odstranit jakékoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných majetkových právech ze systému Arnold; nebo

(f) změnit nebo obejít jakýkoli licenční klíč pro Arnold nebo jakákoli jiná omezení nebo omezení přístupu nebo použití systému Arnold.

8.3 V případě porušení Smlouvy může společnost LMC příslušnému Klientovi či Uživateli pozastavit či odebrat přístup k systému Arnold nebo mu v přístupu zabránit jiným způsobem, jakož i smazat veškeré Údaje bez nároku Klienta na jakoukoliv kompenzaci od společnosti LMC.

8.4 Klient musí získat oprávnění k užívání veškerých Údajů (je-li podmínkou jejich využití takové oprávnění) a tímto uděluje společnosti LMC příslušné licence a/nebo práva v přiměřeném rozsahu tak, aby společnost LMC mohla Klientovi poskytovat Arnolda a související služby. Klient odpovídá za úhradu případné ceny za tyto licence a další související náklady. Klient v plném rozsahu odpovídá za používání Údajů a porušení licencí/oprávnění Klientem, Uživatelem nebo společností LMC a Klient je povinen po výzvě společnosti LMC bez zbytečného odkladu zjednat nápravu a nahradit veškerou újmu.

8.5 Nahrávat, ukládat nebo tisknout materiály uložené v systému Arnold je povoleno pouze pro vlastní (interní) účely a takto získané materiály nesmějí být žádným způsobem dále šířeny ani rozmnožovány. Klient nesmí mechanicky či elektronicky rozmnožovat nebo upravovat službu Arnold nebo jakékoliv podklady ve službě Arnold bez předchozího písemného souhlasu společnosti LMC.


9. POSTUP PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

9.1 V případě, že je systém Arnold nedostupný po dobu více než sedmdesáti dvou (72) po sobě jdoucích hodin, je Klient oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby a obdržet vrácení zbývající ceny za dobu od ukončení Smlouvy do konce původně sjednaného data ukončení Smlouvy.


10. DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

10.1 Arnold je Uživatelům obvykle dostupný v režimu 24/7/365. Společnost LMC může pozastavit provoz služby Arnold z technických důvodů nejvýše na jednu (1) hodinu denně.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. července 2021.

LMC