Produktové podmínky Arnold pro klienty

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Společnost LMC vydává tyto Produktové podmínky pro Klienty, kterými se řídí použití elektronického systému Arnold společnosti LMC ze strany Klientů a poskytování souvisejících služeb Klientům (dále jen „Produktové podmínky“).

  2. Odlišná ujednání uvedená ve Smlouvě (dle níže uvedené definice) mají přednost před těmito Produktovými podmínkami.

  3. Aktuální kontaktní a fakturační údaje společnosti LMC jsou dostupné na adrese https://www.lmc.eu/en/contacts/.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách mají následující význam:

  1. Arnold: elektronický systém poskytovaný jako SaaS (software jako služba), podrobně popsaný v článku 3.1 těchto Produktových podmínek.
  2. Portál pro správu: prostředí v rámci systému Arnold, pomocí nějž může Klient spravovat použití systému Arnold.
  3. Smlouva: smlouva o poskytování systému Arnold uzavřená mezi společností LMC a Klientem v Portálu pro správu, ve smyslu článku 5 těchto Produktových podmínek.
  4. Klient: obchodní společnost, která uzavřela Smlouvu se společností LMC.
  5. Údaje: zaslané odpovědi Uživatelů podle článku 3.1 těchto Produktových podmínek včetně údajů uvedených v článku 4.6 těchto Produktových podmínek.
  6. Pozvánka: jedinečný odkaz zaslaný systémem Arnold Uživateli, který mu umožňuje začít systém Arnold používat.
  7. Společnost LMC: LMC s.r.o., se sídlem na adrese Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 00, IČ 26441381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484. 
  8. Smluvní strany: smluvní strany Smlouvy, tj. společnost LMC a Klient.
  9. Produktové podmínky: tyto Produktové podmínky Arnold pro Klienty.
  10. Zpráva: konsolidovaná zpráva podle článku 3.1 těchto Produktových podmínek.
  11. Uživatel: osoba ve smluvním vztahu s Klientem (obvykle zaměstnanec Klienta nebo osoba jiným způsobem spolupracující s Klientem, např. na základě smlouvy o poskytování služeb, dohody o provedení práce apod.) využívající systém Arnold.

 

3. POPIS SLUŽBY

 1. Arnold je cloudová služba, jejímž předmětem je konverzační robot, vyvinutý společností LMC, jehož účelem je pro Klienta provádět on-line uživatelské průzkumy, založené na vstupech od Uživatelů, a na základě automatického zpracování odpovědí, které Uživatelé systému Arnold poskytli (dále jen „Údaje“), dodat Klientovi konsolidovanou zprávu (dále jen „Zpráva“). Společnost LMC poskytuje Zprávu pouze v elektronické podobě a zasílá ji na e-mailovou adresu uvedenou Klientem nebo přímo v systému Arnold.

 2. Objednávka systému Arnold se zadává na Portálu pro správu a musí obsahovat následující:

  1. dobu trvání objednávky v měsících (doba trvání Smlouvy);
  2. počet Uživatelů (odvozený ze seznamu Uživatelů systému Arnold nahraného na Portál pro správu);
  3. datum zahájení použití systému Arnold.
 3. Společnost LMC začne systém Arnold poskytovat v době sjednané s Klientem poté, co Klient objednávku závazně zadá a na účet společnosti LMC převede sjednanou cenu podle článku 7 těchto Produktových podmínek. Poskytování systému Arnold je zahájeno rozesláním Pozvánek Uživatelům e-mailem nebo prostřednictvím SMS. 

 4. Klient je oprávněn zasílat oznámení související s poskytováním a používáním systému Arnold Uživatelům prostřednictvím systému Arnold.

 

4. ÚDAJE A ZPRÁVY

 1. Společnost LMC bude využívat Údaje a Zprávy pro účely poskytování systému Arnold Klientovi. Klient je oprávněn využívat Zprávy bez omezení. Soubor s nezpracovanými Údaji není Klientovi poskytován jako součást systému Arnold.

 2. Výsledky uvedené ve Zprávě mohou být na základě Uživatelovy volby anonymizovány. Uživatelé jsou oprávněni změnit svou volbu ohledně anonymity na začátku průzkumu či kdykoliv v jeho průběhu. Systém Arnold je oprávněn pro zachování anonymity Uživatelů Údaje ve Zprávě dále anonymizovat.

 3. Veškeré Údaje a Zprávy poskytované v rámci systému Arnold budou anonymizovány po dvaceti pěti (25) měsících od data shromáždění Údajů. 

 4. Společnost LMC je oprávněna anonymizované Údaje a Zprávy archivovat a používat po neomezenou dobu. Společnost LMC je oprávněna využívat anonymizované Údaje a Zprávy pro vylepšení systému Arnold a jiných služeb poskytovaných společností LMC.

 5. Předčasné ukončení provozu systému Arnold nebo Smlouvy může mít za následek, že Klientovi bude dodána neúplná Zpráva. 

 6. Klient se zavazuje, že Údaje neobsahují škodlivé informace, zejména informace, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, všeobecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem nebo přijímanými morálními zásadami. Společnost LMC je oprávněna Klienta upozornit na rozpor mezi Klientovým chováním a Smlouvou a vyzvat jej k okamžitému zjednání nápravy. Pokud není náprava zjednána, je společnost LMC oprávněna poskytování systému Arnold Klientovi ukončit a okamžitě takovou Smlouvu vypovědět.

 7. V souladu se Smlouvou a v závislosti na volbě Uživatele je společnost LMC oprávněna zpracovávat Uživatelovy Údaje v následujícím rozsahu:

  1. křestní jméno a příjmení;

  2. IP adresa, z níž byl systém Arnold používán;

  3. Údaje a informace poskytnuté Uživatelem. 

 8. Pokud se Uživatel rozhodne vyplnit anonymní formulář, společnost LMC zpracuje informace a Údaje poskytnuté Uživatelem včetně IP adresy. IP adresy je možné v souladu s právními předpisy České republiky poskytnout orgánům činným v trestním řízení, soudům či státním orgánům.  

 

5. SMLOUVA

 1. Smlouva mezi Smluvními stranami je uzavřena v okamžik, kdy Klient zadá objednávku podle článku 3.2 těchto Produktových podmínek, ledaže společnost LMC tuto objednávku odmítne.

 2. Společnost LMC si vyhrazuje právo objednávku odmítnout do tří (3) pracovních dní od jejího obdržení, pokud:

   1. Klient v minulosti porušil své povinnosti vyplývající z těchto Produktových podmínek a/nebo Smlouvy;

   2. by splnění objednávky bylo v rozporu s těmito Produktovými podmínkami;

   3. by splnění objednávky bylo v rozporu se zásadami poctivého podnikání, všeobecně přijímanými morálními zásadami nebo veřejným pořádkem.

 3. Pokud společnost LMC objednávku neodmítne v souladu s článkem 5.2 těchto Produktových podmínek, začne poskytovat systém Arnold v souladu s podmínkami této Smlouvy.

 4. Uzavřením této Smlouvy Klient:

   1. souhlasí s podmínkami poskytování systému Arnold v souladu se Smlouvou a těmito Produktovými podmínkami;

   2. bere na vědomí možná omezení vyplývající z internetové sítě a technických možností systému Arnold.

 5. Společnost LMC je oprávněna využít informace získané v souladu se Smlouvou pro řešení jakéhokoliv sporu s Klientem vyplývajícího z uvedení nepravdivých informací nebo pro to, aby v používání systému Arnold zabránila Klientovi, který zveřejnil informace v rozporu s těmito Produktovými podmínkami. Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost LMC uchovávala informace o zadávání dat do systému Arnold, které umožní jednoznačnou identifikaci konkrétního Klienta.

 6. Společnost LMC si vyhrazuje právo všemi dostupnými technickými a právními prostředky zabránit v používání systému Arnold Klientovi, který opakovaně a podstatným způsobem porušil Smlouvu.

 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient prohlašuje a zavazuje se zajistit, že:

   1. společnost LMC je oprávněna nakládat s e-mailovými adresami a dalšími kontaktními údaji Uživatelů, které Klient společnosti LMC zaslal, a Údaji, které Uživatelé odeslali v rámci využívání systému Arnold, a to v souladu s příslušnými právními a správními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679;

   2. Klient při nakládání s e-mailovými adresami a dalšími údaji Uživatelů plní veškerá ustanovení platných právních předpisů, zejména bude Uživatele informovat o zpracovávání údajů v souladu s Produktovými podmínkami. Klient se zavazuje informovat Uživatele zejména o účelu zpracovávání, zákonném základu a právech Uživatele.

 2. Klient není povinen využít objednaný systém Arnold. 

 3. Klient je povinen stanovit kontaktní osobu s e-mailovou adresou, která bude moci využívat Portál pro správu systému Arnold. Přístup k účtu/účtům Klienta na Portálu pro správu je chráněn pomocí přístupových údajů.

 4. Klient je v souvislosti s Portálem pro správu povinen:

   1. chránit svá zařízení před zneužitím;

   2. nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje;

   3. zabránit sdílení přihlašovacích údajů se třetími stranami;

   4. chránit přihlašovací údaje; a

   5. zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

 5. Klient je povinen společnosti LMC okamžitě oznámit jakékoliv neoprávněné užití či zneužití přihlašovacích údajů. Společnost LMC neodpovídá za zneužití přihlašovacích údajů Klienta ani za škodu způsobenou třetím stranám či nároky třetích stran vyplývající z porušení výše uvedených povinností Klienta. 

 6. Klient ručí za to, že povinnosti stanovené v těchto Produktových podmínkách budou plnit také Uživatelé.

 7. Klient se zavazuje, že se nepokusí získat přístup k součástem systému Arnold, k nimž mu společnost LMC přístup výslovně neudělila, a/nebo že nebude systém Arnold používat způsobem, který je v rozporu s účelem Smlouvy.

 8. Klient se zavazuje, že společnost LMC bude informovat o všech bezpečnostních nedostatcích systému Arnold, které při jeho používání objeví, a zdrží se zveřejnění informací o bezpečnostních nedostatcích po dobu alespoň devadesáti (90) dní od oznámení společnosti LMC.

 

7. CENY, FAKTURACE

 1. Systém Arnold je poskytován za cenu, kterou je Klient povinen společnosti LMC uhradit ve výši odpovídající ceníku společnosti LMC pro systém Arnold, dostupnému na https://www.arnold-robot.com/cs/price-list/ a platnému v době přijetí objednávky společností LMC na Portálu pro správu. 

 2. Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vydaného v souladu s platnými právními předpisy. Společnost LMC je povinna vystavit fakturu během patnácti (15) dní od data uzavření Smlouvy. Faktura je splatná čtrnáctý (14.) den od data jejího vystavení, nebylo-li sjednáno jinak.

 3. V případě poskytnutí systému Arnold se za datum zdanitelného plnění považuje den poskytnutí služby nebo den vydání daňového dokladu, vyjma platby na splátky nebo podle platebního kalendáře, nebo datum přijetí platby, podle toho, co nastane dříve, nebo jiný den v souladu s platnými právními předpisy. Systém Arnold se považuje za poskytnutý dnem rozeslání Pozvánky.

 4. Klient nemá nárok na vrácení zaplacené ceny nebo slevu z ceny, pokud objednaný systém Arnold nevyužije nebo pokud jej nemůže používat z důvodů, které nevznikly výlučně na straně společnosti LMC.

 5. Pokud je Klient v prodlení s platbou ceny nebo její části více než čtrnáct (14) dní, je společnost LMC oprávněna poskytování systému Arnold přerušit (nebo nezahájit) do doby, než Klient cenu plně neuhradí. Poskytování systému Arnold bude obnoveno okamžitě (nebo ve sjednané době, nebylo-li zahájeno) po zaplacení dlužné částky na účet společnosti LMC. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování systému Arnold o dobu, po niž bylo poskytování systému Arnold přerušeno, ani na slevu nebo jiné snížení sjednané ceny za systém Arnold.

 

8. DOSTUPNOST SLUŽEB PRO UŽIVATELE A AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Klient bere na vědomí, že systém Arnold může být Uživateli poskytován pouze v souladu s následujícími ujednáními, která se Klient zavazuje dodržovat:

   1. Klient a Uživatelé jsou oprávněni využívat systém Arnold pouze pro svou vlastní potřebu a pro plnění potřeb Klienta, které lze Klientovi účtovat na základě konkrétní objednávky;

   2. používat systém Arnold nebo jeho části je oprávněn vždy pouze konkrétní Uživatel, který obdržel osobní e-mailový odkaz a má telefonní číslo, na které lze zasílat SMS.

 2. Veškerý obsah systému Arnold je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví a společnost LMC je výhradním držitelem těchto práv, případně tato práva přísluší poskytovateli licence. Udělení přístupu k systému Arnold Klientovi nebo Uživateli nezakládá žádná práva na záznam, zobrazování, reprodukci ani šíření formy, obrazu, znázornění nebo zvukové či obrazové nahrávky týkající se jedné či více osob, které v digitálním obsahu zpřístupněném v rámci systému Arnold vystupují, ani jejich jména, příjmení nebo akademického titulu, včetně zpracování a začlenění do audiovizuálního díla ani jiného užití pro marketingové účely. Takové užití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob nebo v souladu s platnými právními a správními předpisy.

 3. Bez prokazatelně uděleného souhlasu společnosti LMC není Uživatel a/nebo Klient oprávněn systém Arnold nebo jakoukoliv jeho část používat prostřednictvím šíření, rozmnožování nebo dalšího technického zpracování. Klient ani Uživatelé nejsou oprávněni neoprávněně manipulovat s technickými prostředky nebo obsahem systému Arnold.

 4. V případě porušení výše uvedených ujednání je společnost LMC oprávněna příslušnému Klientovi či Uživateli pozastavit či odebrat přístup k systému Arnold nebo mu v přístupu zabránit jiným způsobem (včetně smazání údajů). V takových případech nemá Klient nárok na jakoukoliv kompenzaci od společnosti LMC.

 5. Klient je povinen získat licence k užívání veškerých děl prezentovaných v rámci Údajů a udělit společnosti LMC příslušné licence a/nebo práva v přiměřeném rozsahu tak, aby společnost LMC mohla Klientovi poskytovat systém Arnold, a dále je povinen uhradit cenu za tyto licence a další související náklady. Společnost LMC nenese odpovědnost za porušení autorských práv ze strany Klienta nebo Uživatelů. Vznikne-li společnosti LMC v souvislosti s porušením tohoto ujednání ze strany Klienta a/nebo Uživatelů jakákoliv škoda, je Klient povinen po výzvě společnosti LMC jí bez zbytečného odkladu nahradit veškerou škodu.

 6. Nahrávat, ukládat nebo tisknout materiály uložené v systému Arnold je povoleno pouze pro vlastní (interní) účely a takto získané materiály nesmějí být žádným způsobem dále šířeny ani rozmnožovány. Jakékoliv jiné mechanické či elektronické rozmnožování nebo úpravy bez předchozího písemného souhlasu společnosti LMC jsou zakázány.

 

9. POSTUP PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 1. Pokud systém Arnold nevykazuje uvedené vlastnosti, je Klient povinen oznámit to společnosti LMC. Pokud Klient vadu neoznámí bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy mohla být zjištěna v důsledku včasné kontroly nebo řádné péče (zejména poté, co Uživatel předmětnou vadu nahlásil), může být Klientovi odepřeno právo vyplývající z vadného plnění.

 2. V případě vadného plnění má Klient po dohodě se společností LMC právo na kompenzaci nebo náhradu za systém Arnold. 

 3. V případě, že je systém Arnold nedostupný po dobu více než sedmdesáti dvou (72) po sobě jdoucích hodin, je Klient oprávněn objednávku zrušit a požadovat vrácení přiměřené části ceny, která odpovídá systému Arnold, který nemohl plně využít.

 

10. SMLOUVA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (SERVICE LEVEL AGREEMENT) A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Systém Arnold by měl být Uživatelům dostupný v nonstop režimu. Společnost LMC si vyhrazuje právo pozastavit poskytování systému Arnold z technických důvodů po dobu nezbytně nutnou pro opravu systému Arnold, nejvýše však jednu (1) hodinu.

 

11. NÁHRADA ŠKODY

 1. V případě vadného plnění ze strany společnosti LMC se Smluvní strany dohodly, že společnost LMC Klientovi nahradí škodu přednostně v podobě náhradního plnění ve formě jiné služby v odpovídající hodnotě.

 2. Společnost LMC nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí nebo závadou na cizím zařízení. Má se za to, že vyšší mocí se rozumí dočasná či trvalá, mimořádná, nepředvídatelná a neodstranitelná překážka vzniklá nezávisle na vůli společnosti LMC. V případě zásahu vyšší moci na straně společnosti LMC je společnosti LMC povinna Klienta o nastalé situaci a její příčině bez zbytečného odkladu informovat. Není-li dohodnuto jinak, bude společnost LMC nadále plnit Smlouvu podle svých nejlepších schopností a dovedností, a to i s využitím alternativních prostředků pro plnění svých smluvních závazků.

 3. Odpovědnost společnosti LMC za škodu je omezena částkou, kterou Klient za systém Arnold zaplatil podle Smlouvy během období před uplatněním nároku. Společnost LMC není povinna nahradit Klientovi škodu, kterou nebylo možné v době uzavření Smlouvy předvídat a která je způsobena jiným než technickým či softwarovým vybavením společnosti LMC.

 4. Bez ohledu na výše uvedené nese společnost LMC plnou odpovědnost (i) v případě úmyslného a hrubého zanedbání povinností, a (ii) za újmu na zdraví, tělesnou újmu, smrt nebo jinou újmu na absolutních či přirozených právech fyzických osob.

 

12. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat důvěrnost informací. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které Smluvní strany získají v přímé či nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména veškeré údaje, dokumenty, počítačová média a obchodní podmínky všech druhů či forem, hmotné i nehmotné, které si Smluvní strany navzájem předají písemně či ústně v rámci prezentace či jiným způsobem pro účely vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují také veškeré informace o žadatelích, klientech, know-how a dalších záležitostech Smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné (nebo určeny k veřejnému zpřístupnění) a známé a podléhají obchodnímu tajemství. Jakékoliv tiskové zprávy nebo veřejná prohlášení týkající se vzájemné spolupráce podléhají předchozímu písemnému schválení společnosti LMC.

 2. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nesdělí třetí straně a že přijmou opatření, aby zabránily přístupu třetích stran k těmto informacím. Ujednání předchozí věty se nepoužijí na důvěrné informace:

   1. které je společnost LMC oprávněna nebo povinna zveřejnit v souvislosti s plněním Smlouvy;

   2. které byly ke dni jejich zveřejnění veřejně přístupné;

   3. které se staly nebo stanou veřejně známými nebo dostupnými jinak než kvůli porušení smluvních povinností jedné ze Smluvních stran, jejích zaměstnanců, poradců či konzultantů;

   4. které byly zveřejněny na základě povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo oprávněné žádosti soudu nebo příslušného orgánu veřejné moci (např. policejního orgánu);

   5. které byly zveřejněny na základě výslovného souhlasu příslušné Smluvní strany.

 3. Závazek zachování důvěrnosti zůstává v platnosti bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.

 4. Společnost LMC se tímto zavazuje, že bez právního titulu nebo v rozporu s pokyny Klienta žádným způsobem nebude sbírat, shromažďovat, uchovávat, šířit, zpřístupňovat, zpracovávat nebo využívat žádné důvěrné informace nebo je kombinovat s jinými informacemi. Společnost LMC se zavazuje bez zbytečného odkladu Klientovi předat jakékoliv důvěrné informace, s nimiž přijde do styku nad rámec poskytování systému Arnold, a že po dobu, po kterou společnost LMC s těmito důvěrnými informacemi nakládá, zajistí, že jsou dostatečně chráněny proti ztrátě, krádeži, zničení, neoprávněnému přístupu nebo náhodnému či jinému poškození nebo jinému neoprávněnému použití či zpracování.

 5. Pokud je nutné důvěrné informace související s Klientem sdělit třetí straně nebo Uživateli, společnost LMC se zavazuje zajistit, že třetí strana nebo Uživatel budou vázáni povinností zachování důvěrnosti v témže rozsahu jako společnost LMC.

 6. Společnost LMC je povinna dodržovat běžné bezpečnostní standardy ohledně rizik souvisejících s počítačovými viry a ochranou počítačových sítí. Společnost LMC uznává svou povinnost dodržovat veškeré zákonné povinnosti související ochranou údajů a obchodního tajemství.

 

13. UKONČENÍ SMLOUVY A POKUTY

 1. Smlouva uzavřená mezi Klientem a společností LMC může být ukončena:

   1. uplynutím doby, na niž byla Smlouva uzavřena, je-li tato doba uvedena v objednávce nebo ve Smlouvě;

   2. okamžitým odstoupením od smlouvy v souladu s článkem 14 těchto Produktových podmínek;

   3. dohodou mezi společností LMC a Klientem.

 2. Pokud je Klient v prodlení s úhradou ceny za systém Arnold, je společnost LMC oprávněna Klientovi z neuhrazené částky naúčtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

 3. Povinností zaplatit pokutu není dotčena povinnost nahradit škodu v plné výši nebo jiná práva vyplývající z těchto Produktových podmínek a/nebo právních předpisů.

 4. Společnost LMC je i po ukončení Smlouvy povinna plnit své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti související s ochranou osobních údajů, zejména povinnost zabránit neoprávněnému užití osobních údajů do doby, než jsou předány Klientovi nebo třetí straně určené Klientem v souladu s pokyny Klienta, nebo do jejich bezpečné likvidace.

 5. Při ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou:

   1. je společnost LMC povinna ukončit zpracovávání osobních údajů vyjma úkonů nezbytných pro plnění platných právních předpisů upravujících povinnosti související s ochranou osobních údajů a/nebo úkonů v souladu s článkem 4 těchto Produktových podmínek; a

   2. je společnost LMC oprávněna smazat profil Klienta v Portálu pro správu nebo zneplatnit Klientovy přihlašovací údaje.

 6. Ujednání těchto Produktových podmínek, která by ze své povahy měla zůstat v platnosti i po ukončení této Smlouvy (jako například 5.5, 6.6, 6.8, 8.5, 8.6, omezení odpovědnosti uvedené v článcích 11, 12, 13 a 15), zůstanou v platnosti i po ukončení Smlouvy. 

 

14. OKAMŽITÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Společnost LMC je oprávněna od Smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:

   1. je Klient v prodlení s platbou svých závazků vůči společnosti LMC (bez ohledu na to, zda dluh vyplývá ze Smlouvy či z jiné smlouvy);

   2. Klient poškodí pověst společnosti LMC a/nebo jejích ochranných známek;

   3. Klient poruší svou povinnost zachovat obsah důvěrných informací podle článku 12 těchto Produktových podmínek;

   4. je toto oprávnění výslovně uvedeno v těchto Produktových podmínkách; a

   5. Klient podstatným způsobem poruší Smlouvu a/nebo tyto Produktové podmínky.

 2. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že společnost LMC podstatně poruší své povinnosti. Podstatným porušením se rozumí zejména takové porušení povinností společnosti LMC, kvůli kterému je poskytování systému Arnold ze strany společnosti LCM prokazatelně zcela přerušeno po více než deset (10) po sobě jdoucích plných pracovních dnů, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno zásahem vyšší moci.

 3. Okamžité odstoupení od Smlouvy může nabýt účinnosti pouze do budoucna.

 

15. ROZHODNÉ PRÁVO

 1. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

 2. Smluvní strany se tímto dohodly, že jejich spory budou podléhat výlučné příslušnosti soudů v České republice a že místně příslušným soudem bude obecný soud, který je příslušný pro společnost LMC, nebo krajský soud v kraji, kde se nachází obecný soud příslušný pro společnost LMC.

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Společnost LMC je oprávněna tyto Produktové podmínky a další smluvní podmínky, které jsou obsaženy nebo na něž se odkazuje ve Smlouvě a/nebo Produktových podmínkách, jednostranně upravit nebo doplnit, a to ve vhodném rozsahu, existuje-li pro jejich úpravu přiměřená potřeba. V takovém případě je společnost LMC povinna Klienta informovat o datu účinnosti nových pozměněných podmínek a uvědomit Klienta o těchto nových pozměněných podmínkách alespoň sedm (7) pracovních dní před nabytím účinnosti nových podmínek, a to vhodným způsobem (přednostně, avšak nikoliv výlučně, e-mailem nebo prostřednictvím Portálu pro správu). Za vhodný rozsah se považuje změna jakéhokoliv ujednání Produktových podmínek nebo jiných dokumentů, na něž se tyto Produktové podmínky odkazují.

 2. Pokud Klient s podmínkami ohlášenými společností LMC podle článku 16.1 těchto Produktových podmínek nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu ukončit doručením svého nesouhlasu do patnácti (15) dní od přijetí oznámení od společnosti LMC. V takovém případě bude Smlouva ukončena ke dni nabytí účinnosti nových pozměněných podmínek, nebo ke dni, kdy byl nesouhlas Klienta doručen společnosti LMC, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.

 3. Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. května 2020.

 

 

LMC s.r.o.